تعبیر خواب علامه مجلسی-باب-۳

در بیان دیدن خواب فرشتگان و کروبیان و غیره

تعبیر خواب علامه مجلسی-باب-۳

                  اگر کسی در خواب بیند رحمت و نعمت بود.آنرا ده وجه است.فرشتگان امینان خدایند عدولانند در جهان عدل و انصاف و راحت و فرج و ارزانی نرخها و مال و جلال و فرزند روزی شود.اگر کسی در خواب بیند حورالعین را مال و عزت و شرف و آمرزش گناهان و اگر کسی در خواب بیند جبرئیل را بمراد دل خود برسد.کارهایش روزبروز بالا گیرد و ببزرگی برسد و علم آموزد اگر کسی میکائیل را در خواب بیند اگر درویش باشد غنی گردد در آنسال رحمت پوردگار شامل حال مردمان شود و باران بسیار آید و اگر کسی اسرافیل را در خواب بیند عمرش دراز شود اگر بینی که در صور میدمد عدل گسترده شود در آن شهر پرهیزکاران قوت گیرند و فاسقان ذلیل شوند و مردم بر خیر راغب شوند.اگر عزرائیل را بیند مرگش نزدیک شده و توبه باید کرد و روی او خش آلود بیند مرگش بی توبه به دشواری بود.اگر دید که جانش را میستاند زندگانیش بخوشی میگذرد و اگر بیند که وی سلام کرد اندر دو جهان ایمن شودو در بهشت رود و اگر کسی فرشتگان را بسیار در خواب بیند تعبیرش رحمت بود.اگر بیند فرشتگان از آسمان نزول می کنند کافران را ذلت و هزیمت بود و مسلمان را نصرت و عزیمت بود اگر کسی رضوان را در خواب بیند در آن سال راحت و شادی و ایمنی باشد اگر کسی پیغمبر زاده را در خواب بیند آنرا ده وجه است.رحمت و عزت و نعمت و شرف و دولت و ظفر و سعادت و ریاست و قوت راحت یابد.

          اگر کسی رسول خدا را در خواب بیند آنولایت و اهل آن بلد باصلاح درآیند و او در جهان عزیز و کاری میکند که مستوجب بهشت میگردد و لیکن بچیزی مبتلا شود.و اگر غمگین بود شدمان شوداگر عبد بود آزاد شود اگر درویش باشد توانگر شودو اگر در دل مطلب و مرادی دارد بزودی به مطلب برسد اگر غریب باشد بخانه خود روداگر قرض دارد ادا شود اگر بیمار باشد شفا یابد اگر کافر باشد مسلمان شود.

          اگر فاسق باشد توبه اش قبول شود و اگر سلطان بیند ولایت او زیاده شود.و اگر کهتر باشد مهتر شود و مردم آن از گناهان توبه کنند و پشیمان شود و اگر نعوذ بالله باصطلاح نیاید بلا بر ایشان نازل شود.قول تعالی(و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین ).اگر کسی رسول خدا را شاد بیند دلیل نیکویی بود و اگر اورا غضبناک بیند نعوذ بالله در آنجا فساد میشود و او را کدورت برسد توبه کند تا بخشم خدا مستحق نگردد زیرا که هر یک از پیغمبران و فرشتگان را در خواب بیند خواب راست باشد که شیاطین بصورت ائمه نتواند ممثل شد و اگر کسی آدم را در خواب بیند دانیال (ع) فرموده تعبیرش اینست که مهتر و بزرگ قوم شود و اگر کسی هابیل را در خواب بیند مومن و مقدس و با ورع شود.اما ستمکش و مصیبت زده میگردد و اگر کسی شیث را بیند حق تعالی علم و زهد و حکمت و فرزند  بسیار و عمر دراز و برخورداری کرامت فرماید.اگر کسی نوح را در خواب بیند عمرش دراز بود و شاد شود و لکن برنج افتد و اگر کسی بر کشتی بود دلیل بر نفع آنست اگر کسی ادریس را در خواب بیند رفعت و بزرگی یابد اگر کسی ابراهیم را در خواب بیند قضای حاجت یابد بر کارهای خیر راغب شود و حج کند اگر کسی اسمعیل را در خواب بیند صاحب خیر باشد شاید مسجد بنا کند اگر کسی اسحاق را در خواب بیند در بیم هلاک افتد زود خلاص شود اگر کسی هود را در خواب بیند دشمن قوی بر وی مسلط شود پس بر ایشان ظفر یابد و دشمن را هلاک کند اگر کسی یعقوب را در خواب بیند خدایتعالی فرزند بسیار بوی کرامت کند و اگر کسی یوسف را در خواب بیند بر وی افترا بندند بدان سبب در رنج افتد آخرالامر از آن برهد دولت و عزت یابد شاید از علم خواب چیزی تحصیل کند اگر کسی زکریا را در خواب بیند خدایتعالی فرزند بوی عطا کند دعایش مستجاب شوداگر کسی یحیی را در خواب بیند پرهیزگار شود با ورع و معصوم گردد از آفات گناه ایمن باشد قول تعالی(لم نجعل له من قبل سیما) اگر کسی شعیب را در خواب بیند او را با کسی معامله افتد زیان کند اگر کسی یونس را بیند در کار خود شتاب کند و در حبس و تنگی افتد خدایتعالی او را نجات دهد از بسیاری دعا و زاری که کند اگر کسی ایوب را در خواب بیند بدردی مبلا شود و مالش بر و فرزندانش بمیرند پس خداوند زیاده از اول عطا کند اگر کسی داوود را در خواب بیند دولت و قوت بیند و مهتر و بزرگ شود و زاهد شود اگر کسی سلیمان را در خواب بیند مملکت و بزرگی یابد اگر کسی موسی را در خواب بیند بر دشمنان ظفر یابد و همه را هلاک کند و از دشمنان ا یابد اگر کسی عیسی را دید مرد مبارک باشد خدایتعالی فرزندی باو کرامت فرماید پاک و پاکیزه و چیزی خدای بیاموزد او را منفعت رساند پاکیزه و چیزی خدای بیاموزد او را منفعت رساند.

             هر کس عرش را دید پنج وجه بود سلطنت ریاست رفعت تربیت شرف و عزت اگر دید روی عرش بودی اگر سزای مهتری بود مهتر گردد بر دشمنان ظفر یابد و مراد خود را در یابد از آن چیزی که میترسد ایمن گردد و مالش بسیار شود.

            اگر کسی کرسی را در خواب بیند تعبیر آن بر دوازده است.عدل و انصاف و علم و غیرت و شرف و ولایت و نعمت و پادشاهی.اگر کسی بر کرسی نشیند کارش بالا گیرد و عزیز و خیر و برکت بسیار یابد اگر بیند که از کرسی افتاد از عملی که دارد معزول شود از افتادن کرسی هم میترسد از مرتبه اش تنزل کند اگر بکرسی نشست پادشاه شود کسی بهشت را بیند که در بهشت شد بر همه مراد برسد از غم رهایی یابد و نعمت او فراخ شود اگر از بهشت طعام خورد میراث از حلال یابد و عالم شود کسی غلمان را بیند که بگرد وی درآمدند و طوافش کردند در دنیا پادشاه شود اگر در کوشکهای بهشت نشست ریاست یابد ببزرگی رسد اگر او را از بهشت بیرون کردند یا از بهشت بیرون آید زوال دولت و نعمت شود.کسی دوزخ را بیند خشم الهی بر وی رسد او را توبه باید کرد که بیم بود بدست ظالم گرفتار شود بیند که در دوزخ است و آتش او را نیازارد عامل سلطان جابر شود و از او ضرر باو نرسد.

            اگر بیند که از دوزخ بیرون آید از غمها خلاص شود.غل و قلاب بیند عقوبت بود اگر بیند که زبان او بگرفت گنهکار است کسی صراط را بیند کار ضعیف بود یا راستی و خطرو فزع و راه راست اگر از صراط گذشت از همه بلاها ایمن شود.اگر بیند بدوزخ افتاد اندر غم مال و عیال سلطان جابر افتد و یا اندر معصیت و بد گفتن و کارهای بزرگ مبتلا شود کسی میزان را در خواب بیند قاضی شهر شود عالم متوسط و راستین کردن اگر ترازو راست کند قاضی آنشهر راستی کند و در میان مردم مشهور گردد شاید علم نافع آموزد و سلطان آن ولایت عادل شود اگر بیند که پله و ترازو بر جای دیگر کشته شده قاضی آن شهر میل به جای دیگر کند کسی حساب را بیند که با وی حساب کنند یا میخواهند حساب بگیرند او را در زندگی فزع افتد اگر کسی قیامت را بیند خداوند کار او را بالا گیرد و مرادهایش برآید و اگر عزب باشد زن گیرد و با نیاکان صحبت کند و کارش بالا گیرد و بمطلب خود برسد.

منبع:کتاب تعبیر خواب مرحوم مجلسی

 

 

 

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

لطفا پس از پرداخت حتما کد پیگیری پرداخت یا اسکرین شات آن را از طریق ایمیل support@ielcot.ir ارسال کنید.

از وبسایت همکاران و مشتریان ما دیدن کنید.

تصویر 100*150 در بخشهای محصولات فروشگاهی و وبسایت همکاران=50000 تومان ماهانه
متن لینکدار بتنهایی در قسمت پانویس سایت=25000 تومان ماهانه(سایت-وبلاگ-شبکه اجتماعی)

برای تبلیغات بنری با توجه به اندازه و مکان درج بنر و ثابت یا متحرک بودن آن تفاوت قیمت وجود دارد.لطفا با دادن مشخصات از قسمت تماس با ما یا پیامک به 500010401212123 پیگیری کنید.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش